Wet Kinderopvang

Contact

Small Villa Kinderopvang
Funenpark 1B
1018 AK Amsterdam

Small Villa Kinderopvang dient – net als ieder ander kindercentrum – te voldoen aan de basisvoorwaarden uit de Wet Kinderopvang. Deze is sinds 2005 van kracht en waarborgt de kwaliteit van kinderopvang in Nederland. Ook bepaalt de Wet Kinderopvang de regeling met betrekking tot tegemoetkoming van kosten in de kinderopvang. Naast belangrijke voorwaarden worden ook handhaving en sanctiebevoegdheden van de overheid in de Wet Kinderopvang geregeld. Lees hier meer over alle regels, voorwaarden en handhaving. Small Villa Kinderopvang doet het ook in dit opzicht heel goed. De GGD die ons namens de gemeente Amsterdam inspecteert, oordeelt elk jaar weer uitstekend over alle aspecten van onze kinderopvang. De inspectierapporten staan op onze website.

Kwaliteit van kinderopvang

Kinderopvang moet bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind. Dit moet gebeuren in een veilige en gezonde omgeving. In de Wet Kinderopvang staan de kwaliteitseisen voor kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen.

Kwaliteitseisen kinderopvang

 • Groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker (hiervoor bestaat een online rekentool);
 • Opleiding en deskundigheid van het personeel;
 • Veiligheid en gezondheid van de kinderen;
 • Huisvesting en inrichting;
 • Pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling);
 • Betrokkenheid en inspraak van de ouders;
 • Omgangstaal (in principe Nederlands);
 • Afhandeling klachten.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang en de handhaving daarvan. De GGD houdt toezicht.

Landelijk Register Kinderopvang  (LRK)

Alle kinderopvangcentra moeten geregistreerd zijn in het http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl Als een kinderopvangcentrum niet geregistreerd is en dus geen vergunning heeft, kan de gemeente een boete opleggen.

Maatregelen kwaliteit kinderopvang

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) neemt maatregelen om de veiligheid en de kwaliteit in de kinderopvang te vergroten:

 • Continue screening
  Sinds 1 maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang continu gecontroleerd op strafbare feiten.
 • Nieuwe VOG medewerkers
  Vanaf 1 juli 2013 moeten medewerkers in de kinderopvang een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Dit is om te voorkomen dat er mensen in kindercentra werken die na hun aanstelling strafbare feiten hebben gepleegd.
 • Personenregister Kinderopvang
  Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het personenregisterhttps://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/11/28/continue-screening-personenregister-kinderopvang-van-start. Zonder      inschrijving in het personenregister mag je niet in de kinderopvang werken. Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op  strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen.
 • Wettelijke meldplicht
  Vanaf 1 juli 2013 geldt er een wettelijke meldplicht voor professionals in de kinderopvang. Ze moeten mishandeling en misbruik melden bij hun werkgever of vertrouwenspersoon.
 • Centraal register
  Vanaf 2016 is er een centraal register waarin iedereen is opgenomen die in de kinderopvang werkt. Dus ook stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers.