Vier-ogenprincipe

Contact

Small Villa Kinderopvang
Funenpark 1B
1018 AK Amsterdam

De Commissie Gunning deed in haar rapport in 2011 naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak een aantal aanbevelingen om misbruik in kinderdagverblijven zoveel mogelijk te voorkomen. Een van deze aanbevelingen is het vier-ogenprincipe. Vanaf 1 juli 2013 is dat voor kinderopvangorganisaties verplicht geworden. De bedoeling van het vier-ogenprincipe is dat kinderen in een kinderdagverblijf zoveel mogelijk in het zicht of het gehoorveld zijn van meer dan één volwassene. Op deze wijze wordt de kans op seksueel misbruik, maar ook andere vormen van kindermishandeling sterk teruggedrongen.

Het vier-ogenprincipe is opgenomen in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang en stelt het verplicht voor kinderdagverblijven.

Wij hebben het vier-ogenprincipe in nauwe samenwerking met de oudercommissie ingevuld. Bij de inrichting van Kinderopvang Small Villa Amsterdam hebben we goed rekening gehouden met dit principe. De opvang bestaat uit één grote ruimte waardoor overzicht en toezicht veel eenvoudiger is.

Aandachtfunctionaris/vertrouwenspersoon kindermishandeling

De aandachtfunctionaris kindermishandeling is een medewerker van Small Villa die ervoor zorgt dat er continu aandacht en alertheid is voor (signalen van) kindermishandeling en huiselijk geweld. Niet alleen kan zij advies geven en meedenken met collega’s, maar zij is eveneens aanspreekpunt voor ouders.

Wat kan je van een aandachtsfunctionaris kindermishandeling verwachten?

  • Zij is in staat kindermishandeling te signaleren.
  • Zij heeft overleg met de vestigingsmanager en pedagogisch medewerk(st)er(s).
  • Zij is zich ervan bewust dat er tegenstrijdige gevoelens kunnen zijn bij de medewerkers, enerzijds persoonlijke emoties en anderzijds professionele verantwoordelijkheid.
  • Zij weet om te gaan met vermoedens en signalen van kindermishandeling, zowel op persoonlijk als professioneel gebied.
  • Zij werkt volgens de meldcode kindermishandeling en/of huiselijk geweld en is instaat deze binnen de organisatie toe te passen. Uiteraard gaat zij integer en vertrouwelijk te werk.
  • Zij is in staat om, wanneer er zorgen zijn over een kind, het gesprek hierover aan te gaan met ouders en medewerkers binnen de organisatie. Zij is op de hoogte van de verantwoordelijkheid en taken van de  aandachtsfunctionaris en is in staat deze uit te dragen, uit te voeren en eventueel verder vorm te geven.

De aandachtfunctionaris kan ervan uit gaan dat alle pedagogisch medewerkers in staat zijn zelfstandig te handelen, met als leidraad onze Meldcode kindermishandeling. Op het moment dat een pedagogisch medewerk(st)er(s) ondersteuning nodig heeft, dan is hij of zij verplicht deze te vragen bij de directie leidinggevende en/of de aandachtfunctionaris kindermishandeling. Het bespreekbaar maken van zorgen is een plicht. De aandachtfunctionaris kindermishandeling zal op een coachende manier meekijken en waarnodig ondersteunen.

De aandachtfunctionaris bij Small Villa is: Elma van den Berg. Tel :020-5286586 en via e-mail te bereiken elma@kinderopvang-manager.nl.

Vertrouwenspersoon is de heer: Gerard Dijkstra bereikbaar op 06-55183368 of info@konfidi.nl

De vertrouwenspersoon kan door werknemers, ouders of kinderen worden gebeld of gemaild om de eerste nood op te vangen. Er wordt besproken hoe de klacht verholpen kan worden. Klager en aangeklaagde worden begeleid bij een intake. Onze vertrouwenspersoon is geen Small Villa-medewerker om privacy te waarborgen.